Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2013 – PRAKTICKÉ INFORMACE PRO HLASOVÁNÍ V BELGII

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. a 26. října 2013, přičemž mimo území České republiky budou probíhat také na Velvyslanectví České republiky v Bruselu. Volební místnost bude otevřena v prostorách Velvyslanectví České republiky v Bruselu (Av. Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles – Ixelles) v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hod.

Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který byl dne 30. srpna 2013 určen losem Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.
 
Voličem pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.
 
Informace o podmínkách hlasování včetně zápisu do zvláštního volebního seznamu:
 
Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:
 
1)      být zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím České republiky v Bruselu,
 
2)      mít voličský průkaz vydaný obecním úřadem v místě Vašeho trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán.
 
Voliči dlouhodobě žijící v Belgii či Lucembursku mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Bruselu. Voliči na krátkodobé návštěvě Belgie mohou na velvyslanectví ČR v Bruselu volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště.
 
Před samotným hlasováním je nezbytné, aby volič po příchodu do volební mistonosti prokázal svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem nebo platným občanským průkazem. Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti.
 
Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Bruselu
 
Žádost o provedení zápisu do zvláštního seznamu voličů je možné podat na Velvyslanectví ČR v Bruselu osobně či písemně, a to nejpozději do 15. září 2013.
 
Žádost musí být doložena originálem nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství ČR a bydliště na území Belgického království či Lucemburského velkovévodství. Je-li žádost podávána písemně, není nutné, aby podpis na žádosti byl notářsky ověřen.
 
Dokladem prokazujícím totožnost se rozumí:
 - platný občanský průkaz ČR
 - platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR
 - jiný, i cizozemský, doklad s fotografií žadatele a s údaji o jeho jménu, příjmení a datu narození
 
Dokladem prokazujícím státní občanství ČR se rozumí:
 - občanský průkaz ČR
 - cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR
 - cestovní průkaz ČR
 - Osvědčení o státním občanství ČR, které není starší než 1 rok
 
Dokladem prokazujícím bydliště se rozumí úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu (tj. pobytová karta, identifikační karta, potvrzení přihlašovacího úřadu).
 
V případě, že jste již na zvláštním seznamu voličů vedeni a došlo u Vás ke změně údajů v žádosti uvedených (např. změna příjmení v souvislosti s uzavřením manželství či změna kontaktních údajů), žádáme Vás o neprodlené informování našeho konzulárního oddělení.
 
Vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů
 
!!!POZOR!!! V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bruselu je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tedy tento volič chtěl v budoucnu volit v jakýchkoli volbách na území České republiky, je nutné požádat ZÚ Brusel o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost, jejíž forma je volná, musí být doručena na ZÚ Brusel v listinné podobě s vlastnoručním podpisem voliče, a to buď jako scan v příloze e-mailu, faxem a nebo poštou. ZÚ Brusel na základě této žádosti vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které je nutné odevzdat příslušnému obecnímu úřadu v ČR.
 
Voličský průkaz
 
Pokud se volič zapsaný na zvláštním seznamu voličů nebude v době konání voleb vyskytovat v územním obvodu velvyslanectví, je možné mu na základě písemné žádosti vydat voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 
Žádost může být podána na Velvyslanectví ČR v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to do 18. října. Osobní podání žádosti je možno učinit nejpozději do 23. října 2013.
 
Velvyslanectví ČR v Bruselu předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to nejdříve 10. října 2013.
 
Možnost volit při krátkodobém pobytu v zahraničí
 
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možno na velvyslanectví volit na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, což bylo dne 28. srpna 2013, a to žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost v listinné podobě musí být na příslušný úřad doručena nejpozději do 18. října a osobní podání žádosti je možno učinit nejpozději do 23. října 2013.
 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 
Úprava hlasovacího lístku
 
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
 
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
 
Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na:
 
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx